Umklit.pun.pl

najbardziej uklit'owe forum świata ;p

Ogłoszenie

W sprawie zaliczenia z LABu i egzaminu z vocabu zaglądajcie do działu LAB - jest nowy temat.
  • Index
  •  » Seminar
  •  » WAŻNE! - na temat pracy magisterskiej

#1 2007-11-25 15:05:28

Malva

Administrator

Zarejestrowany: 2006-11-11
Posty: 23
Punktów :   

WAŻNE! - na temat pracy magisterskiej

Warto się zapoznać Tytuły rozdziałów zaznaczyłam na czerwono, podpunkty na zielono, a to, na co warto zwrócić uwagę na pomarańczowo. Życzę miłj lektury.


Rozdział I
Struktura  pracy magisterskiej


Praca magisterska ma składać się ze strony tytułowej, spisu treści (Table of Contents), wstępu (Introduction), rozdziałów (Chapter I, etc.), zakończenia (Conclusion), części bibliograficznej (References), streszczenia w języku polskim (Streszczenie) i – opcjonalnie – z załączników (Appendix I, etc.). Każdemu rozdziałowi oprócz liczby porządkowej należy nadać tytuł.
    Szczegółowy układ pracy i treści zawarte w poszczególnych częściach ustalane są w porozumieniu z promotorem pracy magisterskiej.


Rozdział II
Zalecenia dotyczące stylu pisania tekstu komputerowego


1. Styl tekstowy pracy
Tekst pracy magisterskiej winien mieścić się w granicach od 60 do 80 stron wydruku komputerowego. Pracę należy wydrukować jednostronnie w formacie A-4. W szczegółowych wymaganiach określa się wielkość czcionki Times New Roman na 12 pkt. dla tekstu zasadniczego, bibliografii oraz streszczenia i 10 pkt. dla tekstów drugorzędnych  (cytatów, przykładów analizowanych materiałów, bibliografii, załączników). Interlinia winna wynosić 1,5 wiersza dla tekstu zasadniczego, bibliografii oraz streszczenia oraz 1 wiersz dla tekstów drugorzędnych. Wszystkim marginesom (prawemu, lewemu, górnemu i dolnemu) należy przypisać wartość 2,5 cm. Dla tekstu wciętego (pierwsze wiersze akapitów, cytaty blokowe, noty bibliograficzne) lewy margines jest większy o dodatkowe 1,25 cm. Tekst powinien być wyjustowany; nie należy stosować funkcji dzielenia wyrazów.

1.1. Tytuły głównych części pracy
Tekst tytułu wstępu, rozdziałów, podsumowania, bibliografii, streszczenia i załączników powinien być pisany pogrubioną czcionką Times New Roman 14 pkt. i wyrównany do środka. Odległość od tytułu od tekstu zasadniczego wynosi dwa puste wiersze:
[Przykład]
Rozdział I
Zalecenia dotyczące komputerowego pisania pracy magisterskiej w KFA UMK


1. Metodologiczne aspekty pracy magisterskiej
Praca magisterska powinna ...
[Koniec przykładu]

1.2. Tytuły nagłówków
Nagłówki dla odrębnych części rozdziałów powinny być umieszczone bezpośrednio nad tekstem zasadniczym i oddzielone od poprzedzającego tekstu zasadniczego jednym pustym wierszem. Tekst nagłówka pisany jest czcionką pogrubioną Times New Roman – 12 pkt. i nie jest przesunięty w stosunku do linii strony (patrz powyżej). Jeśli istnieje potrzeba zastosowania większej ilości nagłówków tytułowych, pisane są one pochyłą niepogrubioną czcionką Times New Roman – 12 pkt. Każdy z dodatkowych nagłówków oddzielony jest od przeprzedzającego tekstu jednym pustym wierszem. Należy unikać sytuacji, w których po nagłówku bezpośrednio pojawia się inny nagłówek nie poprzedzony tekstem. Nie należy stawiać kropki po tytule nagłówka.
[Przykład]
1.1. Metodologiczne aspekty pracy magisterskie
Praca magisterska powinna...

1.1. Ogólna charakterystyka pracy magisterskiej
Praca magisterska nie powinna ...
[Koniec przykładu]

1.3. Numeracja i wcięcia
Numery umieszcza się po środku u dołu strony. Pierwszą numerowaną stroną jest pierwsza strona wstępu. Dla pierwszych wierszy akapitów stosuje się dodatkowe wcięcie o 1,25 cm. Jednakże pierwszy wiersz akapitu po tytule nagłówka zaczyna się bez wcięcia:
[Przykład]
1.1. Ogólna charakterystyka pracy magisterskiej
Praca magisterska nie powinna ... (pierwszy akapit).
    W pierwszym rozdziale powinno się ... (drugi akapit).
[Koniec przykładu]
    W notach bibliograficznych wcięcie należy zastosować w wierszach nastepujących po pierwszym wierszu:
Tomasello, M. (2003). Constructing a language: A usage-based theory of language acquisition.      Cambridge, MA: Harvard University Press.

1.4. Styl strony tytułowej pracy i styl spisu treści
Należy zastosować szablony umieszczone w pliku Szablony.doc, które odnoszą się odpowiednio do strony tytułowej i spisu treści.

2. Zapis cytatów
2.1. Krótkie cytaty

Krótkie cytaty (poniżej 60 wyrazów) powinny być umieszczone w tekście i ujęte w podwójnych znakach cytowania. Pojedyncze znaki cytowania należy stosować przy cytatach w obrębie cytatów. Zaleca się używanie okrągłych a nie prostych znaków cytowania. Źródło cytatu należy umieści w nawiasie po zamknięciu cudzysłowu, ale przed ostatnim znakiem interpunkcyjnym w zdaniu: [Przykład] “...” (Lakoff 1987: 208). W przypadku pracy napisanej przez dwóch autorów, nazwiska obu mają być umieszczone w nawiasie (Lakoff and Johnson 1980: 122), a w przypadku pracy napisanej przez trzech lub więcej autorów, po nazwisku pierwszego należy zastosować skrót “et al.” (Varela et al. 1983: 156-157). Jeśli cytuje się prace, które napisał jeden autor i które zostały wydane w tym samym roku, należy przypisać im litery porządkowe, np. (Lakoff 1976a: 121) (Lakoff 1976b: 82).
    Dla źródeł internetowych w nawiasie załącza się ścieżkę dostępu skróconą do rozszerzenia (np. org, com, pl) – z nazwiskiem autora (Givens http://www.nonverbal.org), bądź bez nazwiska autora, jeśli nie można go ustalić (http://www.pbs.com). Aby uniknąć wydrukowania podkreślonej frazy z czcionką niebieską, należy usunąć hiperłącze ze stylu bezpośrednio przed drukowaniem. Pełne dane o cytowanych pracach zawarte są w bibliografii.

2.2. Długie cytaty
Dłuższe cytaty powinny być zamieszczone w odrębnym bloku z wcięciem od lewej i od prawej 1,25 cm; czcionka: 10 pkt. Times New Roman, interlinia: 1 wiersz. Odstęp od poprzedzającego i następującego tekstu wynosi jeden wiersz. Źródło cytatu należy podać w nawiasie według zasady wyjaśnionych w punkcie 2.1. [Przykład] (Lakoff 1987: 208)

2.3. Cytaty obcojęzyczne
Wszystkie cytaty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone w nawiasie na język dysertacji. Ominięcia w cytatach powinny być zaznaczone poprzez trzy kropki bez nawiasów. Wszystkie zmiany w cytatach wprowadzone przez autora powinny być ujęte w nawiasach klamrowych.

3. Przywoływania autorów w tekście i w wykazie literatury
Pełne dane bibliograficzne podaje się w wykazie literatury przywoływanej, która jest zamieszczona w osobnej części na końcu pracy.
    W przypadku przywołania pracy należy – według zasad omówionych w punkcie 2.1. – umieścić w nawiasie jej autora, datę wydania i strony pracy, które bezpośrednio przywołujemy: [Przykład] (Lakoff 1987: 208). Nazwisko autora należy pominąć jeśli pojawia się ono w tekście zasadniczym. [Przykład] Lakoff discusses ... (1987: 208).
    Umieszczenie nawiasu przed ostatnim znakiem przestankowym oznacza, że przywołanie ogranicza się do pojedynczego zdania (przykład powyżej). W przypadku dłuższych omówień można umieścić nawias po ostatnim znaku przestankowym w danym akapicie. [Przykład] Lakoff discusses ... the cogntive theory of metaphor. (Lakoff 1987: 208) [Koniec przykładu] W takim wypadku przywołanie zostaje odniesione do całego paragrafu.
    Przy podawaniu stron nie należy stosować skrótowych form opisowych, np. 43–5 lub 143–45; przy przedrukach i tłumaczeniach podajemy strony stosownie do dzieł, na które się powołujemy aktualnie. W przypadku występowania wielu przedruków lub tłumaczeń w tekście pracy przywołuje się tylko ten przedruk lub to tłumaczenie, z którego się korzystało ostatnio, w wykazie literatury natomiast – wszystkie kolejne wydania istotne dla informacji o pracy i autorze.
    Kiedy przywołujemy autora w zasadniczym tekście nie ma potrzeby podawać jego imienia, ale jeszcze zachodzi taka okoliczność należy podać pełne imię, a nie skrót (np. George Lakoff).
    Jeśli autor rozprawy nie czytał danego utworu osobiście, czerpiąc tylko swoją wiedzę o nim z innego źródła, wówczas powinien w nawiasie powołać się na autora i tytuł pracy, z którego pochodzi dana informacja. [Przykład] (Wittgenstein 156: 122 in Lakoff 1987: 208).
    Zaleca się, aby zawsze podawać pełne dane dotyczące powoływania się na autora, datę i strony; nie należy stosować skrótów, takich jak np. “op. cit.”, “loc. cit.”, “ibid.” “f.”, “ff.”. Można natomiast (opcjonalnie) posługiwać się powszechnie używanymi skrótami lub ich formami rozwiniętymi, jak np.: “ca” to jest “circa” (przy datach) w znaczeniu ‘około’, “e.g.” = “exempli gratia” – ‘na przykład’, “et al.” = “et alii” /masc. pl./, et alia” /neut. pl./, “et alibi”, – ‘i inni/inne’, ‘i gdzie indziej’, “etc.” = “et cetera” – ‘i tak dalej’, , “i.e.” = “id est” – ‘to jest’, ‘innymi słowy’, czy też: “inter alia” – ‘między innymi’.

4. Tabele, schematy, rysunki, ilustracje i przykłady
Tabele, schematy, rysunki i ilustracje powinny być ponumerowane i opatrzone tytułem; jeśli pochodzą z cudzych prac, należy podać źródło ich zapożyczenia lub adaptacji (w nawiasie po tytule). Dla tabel, rysunków i przykładów obowiązuje w całej pracy jeden ciąg numeryczny.

4.1. Tabele, schematy, rysunki i ilustracje
Tytuł tabeli należy podać u góry, a tytuły schematów, rysunków i ilustracji u dołu. Wszystkie tytuły należy edytować w czcionce: Times New Roman, 10 pkt. interlinia = 1 wiersz. Tabele, schematy, rysunki i ilustracje powinny być wycentrowane, podobnie jak ich tytuły.
[Przykłady]
Table 1.  An example table.  The text within the table is of 10 pt size.
    Column1    Column 2    Column 3
Row 1    entry    entry    entry
Row 2    entry    entry    entry
Row 3    entry    entry    entry


Figure 1. An example graph.  All labels are legible.

4.2. Przykłady językowe
Przykłady językowe powinny być numerowane. Numer należy ująć w nawias klamrowy.   Dla tekstu przykładu należy stosować wcięcie 1,25 cm. Dla całego wpisu obowiązuje czcionka Times New Roman 12 pkt. (bez podkreślenia, bez pogrubienia, bez cudzysłowu):
[1]    The cat is on the mat.
5. Sporządzenie wykazu literatury
Wykaz literatry znajduje się w części pracy zatytułowanej References. Wykaz literatury powinien obejmować tylko te prace, które są przywoływane w rozprawie jako treściowy przedmiot omówienia i cytowania. Wszystkie prace z datami i tytułami powinny być umieszczone osobno, tj. za każdym razem, pod nazwiskiem tego samego autora czy wydawcy/tych samych autorów czy wydawców. Wykaz prac porządkuje się według nazwiska (pierwszych) autorów, dat wydania, a następnie według tytułów utworów w porządku alfabetycznym. Należy podawać pełne dane dotyczące imion autorów. W tytułach prac pierwszy wyraz zapisuje się wielką literą, a resztę wyrazów składających się na tytuł – małą. Nie należy używać skrótów nazw wydawnictw, czasopism czy konferencji. Nie należy używać skrótu „et al.” w zestawie alfabetycznym haseł literatury, a jedynie podawać nazwiska wszystkich autorów lub wydawców. Należy podać jedynie tytuł w języku wydania, na które się powołujemy. Nie należy tłumaczyć tytułów na język rozprawy.

5.Przykłady not bibliograficznych
Tytuły prac zwartych pisane są kursywą bez cudzysłowu. Tytuły artykułów pisane są czcionką prostą w podwójnych okrągłych znakach cytowania.

5.1.1. Przywoływane prace zwarte
Z jednym autorem:
Hall, Edward T. 1966. The hidden dimension. New York: Anchor Books.

Z dwoma autorami:
Lakoff, George and Mark Johnson. 1980. Metaphors we live by. Chicago-London: the University of Chicago Press.

Z trzema bądź więcej autorami:
Passau, George, John Nemezis, and Frank Donn. 1999. Ethnomethodology. Oxford: Oxford University Press.

Z jednym edytorem:
Haight, Gordon (ed.) 1987. The George Eliot letters. New Haven-London: Yale University Press.

Z dwoma bądź większą ilością edytorów:
Gumperz, John and Dell Hymes (eds.) 1972. Directions in sociolinguistics. New York: Holt, Reinhart & Winston.

5.1.2. Przywoływane artykuły
W przywołanych artykułach z czasopism na końcu noty należy zamieścić liczbę stron, które przywołany artykuł zajmuje w czasopiśmie:
Sacks, Harvey, Emmanuel Schlegoff, and Gail Jefferson. 1974. “A simplest systematics for the organization of turn-taking in conversation”, Language 50.4, 696-735.
W przywoływanych artykułach z prac zbiorowych na końcu noty należy zamieścić liczbę stron, które przywołany artykuł zajmuje w pracy zbiorowej:
Garfinkel, Harold. 1972. “Remarks on ethnomethodology”, in John J. Gumperz and Dell Hymes (eds.) Directions in sociolinguistics, 287-302.
    UWAGA: Skróconą informację o pracy zbiorowej należy rozwinąć w formie osobnej noty bibliograficznej:
Gumperz, John and Dell Hymes (eds.) 1972. Directions in sociolinguistics. New York: Holt, Reinhart & Winston.

5.1.3. Przywoływane źródła internetowe
W przywoływanych źródłach internetowych należy podać autora (autorów), pełną ścieżką dostępu, z której usunięto hiperłącze oraz datę korzystania z przywoływanej witryny internetowej (DOA = Date of Access):
Doyle, Rodger. “Female illiteracy worldwide”, www.sciam.com/0597issue/05975.html, DOA April 5, 2002.
Bądź:
Doyle, Rodger. www.sciam.com/0597issue/05975.html, DOA April 5, 2002.
    Dla źródeł internetowych, których autora nie można ustalić należy stworzyć osobną sekcję bibliograficzną. Sekcja rozpoczyna się nagłówkiem Internet sources (pogrubiona czcionka Times New Roman 12 pkt.), po której następuje spis ścieżek dostępu w kolejności alfabetycznej.
[Przykład]
Internet Sources
www.socsci.kun.nl/ped/whp/histeduc/locke, DOA April 5, 2002.
www.cas.usf.edu/english/walter/mla.html. DOA April 5, 2002.


5.1.4. Przywoływane słowniki
Dla przywoływanych słowników i encyklopedii należy stworzyć osobną sekcję bibliograficzną. Sekcja rozpoczyna się nagłówkiem Dictionaries and Encyclopaedias (pogrubiona czcionka Times New Roman 12 pkt.), po której następuje spis źródeł. Noty dla słowników i encyklopedii rozpoczynają się od tytułów i nie zawierają danych o wydawcach. O kolejności w spisie decyduje pierwsza litera tytułu:
[Przykład]
Dictionaries and Encyclopaedias
Encyclopeadia Britannica. 1998. London: Britannica Press.
Longman Dictionary. 1990. Harmondsworth: Longman Press.


6. Dodatkowe uwagi techniczne
Obcojęzyczne wyrazy, tj. w języku innym niż język dysertacji, należy pisać kursywą. W tekście nie należy stosować podkreśleń ani wytłuszczonej czcionki; wyróżnienia powinny być zaznaczane kursywą. Po zwrotach poprzedzający krótkie cytaty nie należy stosować żadnych znaków interpunkcyjnych – [Przykład] Lakoff says “The conceptual theory of metaphor ...”. Po zwrotach poprzedzających cytaty blokowe należy stosować dwukropek – [Przykład] Lakoff says:
    ...
    Zaleca się używanie pół-pauz – (Alt + 0150) (a nie punktorów czy łączników) przy listach z wyliczeniami bez numerowania:
    jeden,
    drugi,
    trzeci.
    W przypadkach nieopisanych w tym dokumencie należy stosować się do zaleceń promotora pracy magisterskiej i nakazów zdrowego rozsądku.A teraz przyszedł czas na podanie szablonów strony tytułowej i table of contents:

============================================================================

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU
Katedra Filologii AngielskiejKrzysztof Nowak


The awareness of the Self in interpersonal transactions
(on the basis of One Flew over the Cuckoo’s Nest by Ken Kesey)

Świadomość własnej Jaźni w relacjach interpersonalnych
(na podstawie powieści Kena Keseya Lot nad kukułczym gniazdem)

Praca magisterska
napisana pod kierunkiem
Prof. dr. hab. Jana KowalskiegoToruń 2004

============================================================================
kolor zielony - tekst wyśrodkowany
kolor czerwony - tekst po prawej stronie
(wytłuszczenia i druk pochyły zgodne z oryginałem)

============================================================================

Table of Contents

Introduction.......................................................................................................................2
Chapter I Zalecenia szczegółowe dotyczące stylu komputerowego pisania pracy magisterskiej......................................................................................................................3
1. Ogólna charakterystyka pracy magisterskiej.................................................................4
2. Wybrana literatura metodologiczna...............................................................................5
3. Zalecenia dotyczące stylu pisania tekstu komputerowego............................................7
3.1. Styl strony pracy.........................................................................................................8
3.2. Zapis cytatów..............................................................................................................9
Chapter II ...
Conclusion.......................................................................................................................60
References.......................................................................................................................63
Streszczenie.....................................................................................................................65
Appendix I.......................................................................................................................67
Appendix II......................................................................................................................70


============================================================================
kolor zielony - tekst wyśrodkowany
kolor różowy/fioletowy - tekst wyjustowany (tu akurat tak nie wyszedł z powodu innego formatowania - musicie użyć swojej wyobraźni ).

Offline

 
  • Index
  •  » Seminar
  •  » WAŻNE! - na temat pracy magisterskiej

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
kalawy erotyczne Golf IV TDI odłączenie EGR wylinka malych pajakow posiadanie marihuany umyslnosc www.mojegotowanie.pun.pl